REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO
POD ADRESEM: WWW.CZILAUT.PL

 

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Konto Klienta

§ 4 Zamówienia

§ 5 Płatność i cena

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Odstąpienie od umowy

§ 8 Reklamacje

§ 9 Ochrona Danych Osobowych

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 11 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep / Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.czilaut.pl 1,

 2. Sprzedawca Sylwia Nowak wykonująca działalność gospodarczą pod firmą SYLWIA NOWAK PROSPERITY GROUP wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju, NIP: 5451540681, REGON: 524069032, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Hoża 29, 00-521 Warszawa 2, adres poczty elektronicznej: kontakt@czilaut.pl 3, numer telefonu: +48 783617992, 4

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,

 4. Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta,

 5. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;

 6. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;

 7. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zamówień;

 8. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Produkty w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.

 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.

 11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.

 12. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

 13. Koszyk – usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;

 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

 15. Produkt – treści cyfrowe dostępne w Sklepie internetowym, dostarczane przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy, zawartej z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego;

 16. Umowa – umowa o dostarczanie treści cyfrowych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, dotycząca Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;

 17. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

 18. Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online PayU S.A. 5

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.czilaut.pl 6 prowadzony jest przez Sylwię Nowak wykonującą działalność gospodarczą pod firmą SYLWIA NOWAK PROSPERITY GROUP wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju, NIP: 5451540681, REGON: 524069032, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Hoża 29, 00-521 Warszawa 7, adres poczty elektronicznej: kontakt@czilaut.pl 8, telefon: +48 783617992 9

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.

 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 4. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.

 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.

 6. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, chyba że w informacji handlowej zostało wskazane inaczej.

 7. W odniesieniu do Produktów mogą być zastosowanie techniczne środki ich ochrony przez nieuprawnionym użyciem. Produkty mogą być odczytane za pomocą wielu popularnych programów i urządzeń, umożliwiających wyświetlenie plików w formacie DOCX, PDF, MOBI lub EPUB lub innych mających zastosowanie w przypadku Produktów. Szczegółowe informacje o stosowanych technicznych środkach ochrony Produktów, ich funkcjonalności oraz o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Produktów znajdują się na kartach Produktów (jeżeli ich dotyczą).

 8. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

 9. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

 2. mediację,

 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

 4. zwrócenie się do Federacji Konsumentów,

 5. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

§ 3 Konto Klienta

 1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji.

 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

 3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.

 4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.

 5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z formularza zamówienia.

 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 3. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia Zamówienia:

 1. złożenie Zamówienia po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta,

 2. złożenie Zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.

 3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

 4. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu Produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.

 5. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania danych płatnika oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.

 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

 7. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 8. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.

 9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. W momencie poinformowania Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy między Sprzedawcą a Klientem.

§ 5 Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób:

 1. płatność online, BLIK lub kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora płatności

 1. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.

 2. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

§ 6 Realizacja Zamówienia

 1. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zawarcia Umowy prześle na adres elektroniczny Klienta wskazany w Zamówieniu Produkt będący przedmiotem Zamówienia lub udostępni Klientowi link do jego pobrania.

 3. Po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail z Produktem lub linkiem do niego zaleca się zapisanie przez Klienta Produktu na nośniku pamięci. Sklep nie świadczy usługi przechowywania Produktów zakupionych w Sklepie, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Produktu na nośniku pamięci. Klient ma prawo korzystać z Produktu wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie jest uprawniony w szczególności do rozpowszechniania Produktu, jak i jego zwielokrotniania, w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku lub zgodnego z prawem korzystania z Produktu, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie działanie. Niedozwolone jest udostępnianie Produktu osobom trzecim.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i Klient przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Klient, uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

 5. Wykonując prawo do odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 8 Reklamacje

 1. Wobec klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej.

 2. Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

 4. W przypadku składania reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:

  1. imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;

  2. informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;

  3. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Produktu z umową;

  4. żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną .

 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

§ 9 Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem:  www.czilaut.pl/polityka-prywatnosci/ 10, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 1. założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym;

 2. umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy;

 3. umożliwienie korzystania z Koszyka;

 4. Newsletter;

 5. udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach;

 6. umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:

 1. komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;

 2. dostęp do sieci Internet;

 3. dostęp do poczty elektronicznej;

 4. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.

 5. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.

 7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

 8. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może również od umowy, o której mowa w ust. 4 i 5, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny, na zasadach określonych w § 6.

 9. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

 10. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Klient niezwłocznie o jej wynikach.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, jak również Przedsiębiorców na prawach konsumenta, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.

 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

 4. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

 6. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

 8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.

 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego

 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Załącznik 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat ………………………11

Ja/My(*) ………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): …………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………….

Adres konsumenta(-ów): …………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………….

Data: ……………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

Legenda:

1 Adres strony internetowej sklepu

2 Firma, adres, NIP, REGON, KRS

3 Adres poczty elektronicznej

4 Numer telefonu umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą

5 Dane operatora płatności.

6 Adres strony internetowej sklepu

7 Firma, adres, NIP, REGON, KRS

8 Adres poczty elektronicznej

9 Numer telefonu umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą

10 Adres strony internetowej sklepu na której znajduje się polityka prywatności.

11 Dane Sprzedawcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.