Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.czilaut.pl Usługobiorcy
są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.czilaut.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.czilaut.pl prowadzony jest przez Sylwię Nowak wykonującą działalność gospodarczą pod firmą SYLWIA NOWAK PROSPERITY GROUP wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju, NIP: 5451540681, REGON: 524069032, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Hoża 29, 00-521 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@czilaut.pl, numer telefonu: (+48) 783617992.
2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.czilaut.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania Umów o dostarczanie Usługi Cyfrowej, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.czilaut.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Korzystać z Serwisu mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
6. Serwis Czilaut.pl obsługuje płatności za Usługi Płatne wyłącznie w polskiej walucie (PLN/ZŁ) oraz polskie formaty danych finansowych, m.in. dopuszczalny jest tylko polski format numeru NIP Usługobiorcy.
7. Obsługa klienta Serwisu (telefoniczna, mailowa) świadczona jest wyłącznie w języku polskim oraz wszelkie dokumenty przesyłane Usługobiorcom (np. faktury, regulaminy, umowy) dostępne są tylko w języku polskim.
8. Usługodawca może żądać od Usługobiorcy przesłania dokumentów potwierdzających posiadanie przez nich: prawa własności do publikowanego w jego Serwisie obiektu (np. aktu notarialnego) lub ważnej umowy najmu lokalu pod obiekt oraz dokumentów poświadczających fakt zarejestrowania go jako dany obiekt (np. hotelarski, noclegowy, gastronomiczny itd.).
9. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami. Usługodawca w żaden sposób nie jest powiązany ani nie współpracuje z osobami i firmami ogłaszającymi się w jego Serwisie, ani nie pobiera prowizji oraz zaliczek za korzystanie przez te podmioty z Serwisu. Usługodawca pobiera jedynie opłaty za publikację, promowanie i wyświetlanie ogłoszeń zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie: https://czilaut.pl/sklep/.
10. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań.
11. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania na zamieszczone ogłoszenia, ich aktualność oraz za ewentualne błędy oraz pomyłki w informacjach umieszczanych przez Usługobiorców oraz nie ingeruje w treści umów i zasady rozliczeń pomiędzy Usługobiorcami Serwisu.
12. Usługodawca nie pośredniczy w uzyskiwaniu płatności od umów zawieranych pomiędzy Usługobiorcami Serwisu, ani nie rekompensuje ewentualnych strat finansowych i szkód materialnych powstałych wskutek niewłaściwego wykonania umów pomiędzy Usługobiorcami.
13. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania oraz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
14. Serwis stanowi system służący do publikacji i promowania ogłoszeń dotyczących wynajmu lokali, nieruchomości,  obiektów na cele noclegowe, turystyczne, rekreacyjne i wypoczynkowe oraz usług z nimi związanych.
15. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.czilaut.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.czilaut.pl użyte są w celach informacyjnych.
16. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
17.1. kodeksu cywilnego,
17.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
17.3. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.,
17.4. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
17.5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
2. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.czilaut.pl
3. USŁUGODAWCA – Sylwia Nowak wykonująca działalność gospodarczą pod firmą SYLWIA NOWAK PROSPERITY GROUP wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju, NIP: 5451540681, REGON: 524069032, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Hoża 29, 00-521 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@czilaut.pl, numer telefonu: +48 783617992.
4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (Konsument lub Przedsiębiorca) korzystająca z Usługi Elektronicznej.
5. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
8. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.czilaut.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
9. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Usługobiorca jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
10. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym dane o złożonych Zamówieniach.
11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy dotyczących Serwisu.
12. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń na podstawie podanych przez Usługobiorcę danych oraz filtrów.
13. FORMULARZ ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA – formularz umożliwiający zamieszczenie w ogłoszenia w Serwisie po opłaceniu usługi publikacji ogłoszenia przez Klienta, jeżeli ogłoszenie zostało umieszczone w kategorii odpłatnej. W przypadku dodania ogłoszenia w bezpłatnej kategorii, publikacja ogłoszenia w Serwisie następuje po przesłaniu niniejszego formularza bez pobrania opłaty.
14. FORMULARZ ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE – dostępny dla Usługobiorców po zalogowaniu na Konto, umożliwiający wysyłanie różnego typu pytań do innych Usługobiorców Serwisu, związanych z ogłaszanymi w Serwisie ofertami i obiektami, np. dotyczących rezerwacji noclegu.
15. FORMULARZ ZAPYTANIA O OFERTĘ – dostępny dla Usługobiorców po zalogowaniu na Konto, umożliwiający publikowanie prośby o przesłanie oferty w ramach kategorii ofert dostępnych w Serwisie.
16. FORMULARZ PRZESŁANIA OFERTY – dostępny dla Usługobiorców po zalogowaniu na Konto, umożliwiający przesłanie oferty na zapytanie o ofertę opublikowane w Serwisie.
17. USŁUGA PŁATNA – prezentowana w Serwisie odpłatna funkcjonalność stanowiąca Usługę Cyfrową, będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej zawartej między Usługodawcą a Klientem.
18. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o dostarczenie Usługi Cyfrowej z Usługodawcą.
19. UMOWA O DOSTARCZANIE USŁUGI CYFROWEJ – umowa zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Usługa odpłatna – płatna publikacja lub promowanie ogłoszenia w Serwisie.
20. USŁUGA CYFROWA – usługa pozwalająca Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
21. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej z Usługodawcą.
22. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.czilaut.pl umożliwiający złożenie Zamówienia na publikację ogłoszenia lub opłacenie opcji dodatkowych jak np. promowanie ogłoszenia w Serwisie.
23. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Usługi Płatne – publikację lub promowanie ogłoszenia w Serwisie.
24. OKRES ROZLICZENIOWY – czas, na jaki została wykupiona Usługa Płatna – płatna publikacja lub promowanie ogłoszenia przez Usługobiorcę, liczony wg dni. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego.
25. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Usługi Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
26. KOMPATYBILNOŚĆ – współdziałanie Usługi Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
27. FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność Usługi Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jej przeznaczenia.
28. INTEGRACJA – połączenie Usługi Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Cyfrowej.
29. INTEROPERACYJNOŚĆ – zdolność Usługi Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju.
30. OPERATOR PŁATNOŚCI – firma zewnętrzna pośrednicząca w realizowaniu płatności w Serwisie za Usługi Płatne, poprzez odebranie poprawnie wykonanej płatności od Usługobiorcy i dostarczenie jej na konto rozliczeniowe Usługodawcy.
31. OPINIE – subiektywne wypowiedzi Usługobiorców opublikowane przez nich w Serwisie, na temat usług świadczonych przez obiekty ogłaszające się w Serwisie.

§ 3
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

1. 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. Formularz Kontaktowy,
1.2. Formularz Rejestracji Konta,
1.3. Konto,
1.4. Wyszukiwarka,
1.5. Formularz Zamieszczenia Ogłoszenia – dostępny w nagłówku Serwisu,
1.6. Formularz Odpowiedzi na Ogłoszenie – dostępny na stronie ogłoszenia Usługobiorcy,
1.7. Formularz Zapytania o Ofertę – dostępny w nagłówku Serwisu,
1.8. Formularz Wysłania Oferty – dostępny na liście zapytań o oferty,
1.9. Formularz Wystawienia Opinii – dostępny na stronie ogłoszenia Usługobiorcy,
1.10. Formularz Zamówienia.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. W Serwisie www.czilaut.pl prezentowane są ogłoszenia dodawane przez Usługobiorców oraz ogłoszenia i treści dodane przez Usługodawcę o charakterze demonstracyjnym (w celu zaprezentowania Usługobiorcom, jak mogą wyglądać ich ogłoszenia / wizytówki obiektów).
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wybiórczego dokonywania weryfikacji zawartości Kont oraz ogłoszeń pod kątem podania prawdziwych informacji i zgodności z Regulaminem Serwisu oraz zażądania od Usługobiorcy przesłania dokumentów weryfikacyjnych potwierdzających istnienie i własność obiektu oraz wpisanie go do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.
5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługodawca może wstrzymać lub zawiesić publikację jego ogłoszenia oraz zawiesić Konto do momentu zakończenia sprawdzania dokumentów weryfikacyjnych otrzymanych od Usługobiorcy.
6. Usługodawca dopuszcza możliwość weryfikacji obiektu  – wyłącznie drogą internetową – na wniosek Usługobiorcy, który posiada  w Serwisie aktywne ogłoszenie z wizytówką tego obiektu.
7. Dokumenty weryfikacyjne otrzymane od Usługobiorcy muszą:
7.1. być napisane w języku polskim, prawdziwe (niesfałszowane) i czytelne,
7.2. zostać przesłane lub udostępnione w formie elektronicznej w formacie możliwym do odczytania przez Usługodawcę,
7.3. zawierać dane identyfikacyjne obiektu, zgodne z informacjami podanymi przez Usługobiorcę w ogłoszeniu  dodanym w Serwisie oraz wszelkie wymagane prawem polskim poświadczenia urzędowe/notarialne.
8. Termin oczekiwania na weryfikację obiektu wynosi do 14 dni roboczych i liczony jest od daty otrzymania od Usługobiorcy kompletu wszystkich informacji i prawidłowych dokumentów weryfikacyjnych, spełniających wymagania z podpunktów od 7.1. do 7.3. niniejszego Paragrafu. O wyniku weryfikacji Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą mailową.
9. Pozytywnie zweryfikowane obiekty otrzymują w Serwisie oznaczenie „Zweryfikowano”.
10.  Usługobiorcy mogą wyszukiwać ogłoszenia za pomocą Wyszukiwarki dostępnej na stronie głównej oraz innych podstronach z ogłoszeniami. Wyszukiwarka umożliwia Usługobiorcy wyszukiwanie ogłoszeń po kluczowych atrybutach m.in. takich jak: typ, kategoria, lokalizacja.
11.  Na wyświetlane w Serwisie wyniki wyszukiwania mogą mieć wpływ płatności dokonywane przez Usługobiorców specjalnie w celu uzyskania wyższego plasowania ogłoszeń w ramach wyników wyszukiwania (w szczególności poprzez zakup promowania na liście ogłoszeń) oraz filtry wyszukiwania użyte przez Usługobiorców. Na kolejność obiektów prezentowanych w wynikach wyszukiwania wpływ mogą mieć m.in. data publikacji, płatne promowanie ogłoszenia oraz rodzaj i kolejność sortowania wyników zastosowane przez Usługobiorcę.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bądź innych treści lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, w szczególności w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.
    13. Warunki korzystania z Konta.
13.1. Usługobiorca nie jest zobowiązany do założenia Konta w Serwisie, jednak powoduje to ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Opublikowanie, edycja, promowanie i usunięcie ogłoszenia, modyfikacja Konta oraz zakup Usługi Płatnej w Serwisie możliwe są wyłącznie po zalogowaniu do Konta,
13.2. rejestracja konta w Serwisie jest równoznaczna z utworzeniem Profilu publicznego (wizytówki) Usługobiorcy ogólnodostępnego dla wszystkich odwiedzających Serwis, w którym widoczne są m.in.: dane osobowo-kontaktowe podane na jego Koncie oraz lista ogłoszeń Usługobiorcy,
13.3. Usługobiorca chcący publikować ogłoszenia w Serwisie, najpierw powinien obowiązkowo dokończyć konfigurację swojego Profilu Publicznego, podając w nim co najmniej obowiązkowe informacje na temat prowadzonej działalności, tj.: typ konta, rodzaj świadczonych usług i obszar działania,
13.4. wszelkie dane osobowo-kontaktowe, które Usługobiorca podał w ramach swojego Konta lub w ogłoszeniu są publiczne i widoczne dla wszystkich Usługobiorców przeglądających ogłoszenie lub profile utworzone w serwisie. Usługobiorcy mogą kontaktować się z ogłoszeniodawcami lub innymi Usługobiorcami Serwisu przy użyciu danych kontaktowych podanych w ogłoszeniu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie ze szczegółami dotyczącymi konkretnego ogłoszenia. Usługodawca nie uczestniczy w kontaktach pomiędzy Usługobiorcami, m.in. w sprawach dotyczących zapytań o nocleg, rezerwacji obiektów, reklamacji usług lub skorzystania z innej oferty Usługobiorcy,
13.5. rejestrując Konto w Serwisie Usługobiorca ma obowiązek podania co najmniej:
a) adresu mailowego,
b) hasła do konta,
13.6. przedsiębiorca chcący otrzymać fakturę po dokonaniu zakupu Usługi Płatnej w Serwisie, powinien podać na Formularzu Zamówienia prawidłowe i pełne dane do wystawienia faktury, w tym.: nazwę swojej firmy, pełny adres siedziby firmy, numer NIP swojej firmy,
13.7. podany na Formularzu Zamówienia numer NIP firmy musi należeć do ogłoszeniodawcy oraz musi być: podany w polskim formacie oraz zgodny z prawdą oraz nie może dotyczyć przedsiębiorcy, którego działalność gospodarcza została zawieszona lub zamknięta.
13.8. Usługodawca zastrzega sobie prawdo do weryfikacji zgodności danych podanych przez Usługobiorców w Serwisie m.in. na podstawie podanego przez Usługobiorcę numeru NIP, w krajowych bazach przedsiębiorców (CEIDG, KRS, REGON) – w przypadku negatywnej weryfikacji danych, Konto oraz ogłoszenia Usługobiorcy mogą zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę,
13.9. Usługobiorca, który nie zgadza się na publikowanie w Serwisie:
a) danych widocznych w jego ogłoszeniu – powinien wejść w odpowiednią zakładkę: „Ogłoszenia” dostępną w ramach Konta i edytować swoje ogłoszenia usuwając z nich odpowiednie informacje oraz zapisać zmiany lub zakończyć publikację swoich ogłoszeń klikając w przycisk „Usuń” znajdujący się przy właściwym ogłoszeniu,
b) danych widocznych na jego publicznym Profilu – powinien edytować swój Profil poprzez zakładkę „Ustawienia” dostępną w ramach Konta, usunąć z niego dane i zapisać zmiany,
13.10. w sytuacjach, o których mowa w pkt 13.9 niniejszego paragrafu, niemożliwe jest usunięcie przez Usługobiorcę wyłącznie danych obowiązkowych tj. koniecznych do korzystania z Konta lub publikacji ogłoszeń w Serwisie. Jeśli Usługobiorca nie zgadza się na publikację danych obowiązkowych, powinien usunąć swoje Konto z Serwisu,
13.11. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania nieaktualnych informacji umieszczonych w Profilu, Koncie i ogłoszeniach oraz usunięcia z Serwisu ogłoszeń nieważnych, w sytuacji zaprzestania świadczenia usług będących przedmiotem tych ogłoszeń.
   14.  Publikacja i edycja ogłoszeń.
14.1. Bezpłatny okres próbny.
a) Usługodawca okresowo (w wybranym zakresie czasu) umożliwia Usługobiorcom nieodpłatne testowanie na Koncie funkcjonalności publikacji (wyświetlania) ogłoszeń obiektów, na zasadach i przez liczbę dni wskazaną w „Cenniku” dostępnym pod adresem: https://czilaut.pl/sklep/,
b) bezpłatny okres próbny rozpoczyna się w momencie opublikowania ogłoszenia obiektu w Serwisie – opublikowane bezpłatnie ogłoszenia są wyświetlane w Serwisie bez opłat do czasu upływu tego okresu,
c) po upływie terminu bezpłatnego testowania, dodane nieodpłatnie ogłoszenia wygasają automatycznie –  Usługobiorcy mogą wznowić ich publikację w Serwisie odpłatnie w cenie widocznej w „Cenniku ogłoszeń”,
d) Usługobiorcy mogą bezpłatnie dodać jedno ogłoszenie w dowolnej z kategorii dostępnych w Serwisie,
e) bezpłatny okres próbny nie dotyczy funkcjonalności promowania ogłoszeń, która jest opcją dodatkową i płatną zgodnie z „Cennikiem” ogłoszeń – Usługobiorca nie jest zobligowany do jej wykupienia w celu nieodpłatnej publikacji ogłoszenia,
f) Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia ze swojej bieżącej oferty i Cennika Ogłoszeń bezpłatnego okresu próbnego oraz zmiany zasad jego obowiązywania w dowolnym momencie, bez konieczności informowania Usługobiorców o tym fakcie,
14.2. Warunki dodawania ogłoszeń.
a) Konta i ogłoszenia w Serwisie tworzone są samodzielnie przez Usługobiorców bez udziału Usługodawcy,
b) ogłoszenia w serwisie mogą publikować Usługobiorcy, którzy w pełni skonfigurowali Profil ogłoszeniodawcy na swoim Koncie, uzupełniając w nim co najmniej pola obowiązkowe, jak m.in.: kategoria działania, rodzaj i obszar terytorialny świadczonych usług,
c) dodanie ogłoszenia możliwe jest w przypadku zalogowania na Konto w Serwisie utworzone za pośrednictwem Formularza Rejestracji oraz po dokonaniu opłaty za publikację tego ogłoszenia – z zastrzeżeniem podpunktu 14.1. niniejszego Paragrafu,
d) w przypadku zakupu ogłoszenia przez użytkownika niezalogowanego na Konto, zostanie automatycznie stworzone i aktywowane przez system nowe Konto użytkownika, z użyciem adresu email podanego na Formularzu Zamówienia,
e) ogłoszenia mogą być publikowane wyłącznie przez Usługobiorców posiadających polski numer telefonu w polskim formacie i w języku polskim, przy czym dopuszczone jest dodanie kilku wersji językowych treści ogłoszenia, w tym co najmniej wersji polskojęzycznej oraz podanie dodatkowego numeru telefonu w zagranicznym lub polskim formacie,
f) w celu dodania ogłoszenia dotyczącego obiektu Usługobiorca musi użyć przycisku „Dodaj ofertę” po kliknięciu, w który wyświetlony zostanie Formularz Zamieszczenia Ogłoszenia. Następnie na wyświetlonym formularzu Usługobiorca musi uzupełnić co najmniej pola oznaczone jako obowiązkowe (m.in. typ obiektu i jego kategorię, adres nieruchomości, opis przedmiotu ogłoszenia, podstawowe informacje na temat obiektu, swoje dane kontaktowe oraz dodać przynajmniej jedno zdjęcie obiektu lub oferty oraz określić, czy wystawia fakturę VAT za swoje usługi). W celu opublikowania ogłoszenia w Serwisie Usługobiorca powinien zatwierdzić swoje ogłoszenie, poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj ogłoszenie” i z zastrzeżeniem podpunktu nr 14.1 niniejszego Paragrafu, wybrać, a następnie opłacić odpowiedni pakiet wyświetlania ogłoszenia w Serwisie,
g) lista dostępnych pakietów ogłoszeń wraz z ich cenami brutto i zakresem funkcjonalnym jest wyświetlana Usługobiorcy za każdym razem po dodaniu nowego ogłoszenia w Serwisie,
h) opłaty za ogłoszenie pobierane są w postaci pakietów funkcji, które różnią się między sobą rodzajem funkcji, do jakich Usługobiorca otrzymuje dostęp oraz liczbą ogłoszeń, które może dodać Usługobiorca na swoim Koncie w ramach tego pakietu,
i) niemożliwa jest zmiana na Koncie aktywnego pakietu do czasu wygaśnięcia jego terminu ważności,
j) pakietów nie można ze sobą łączyć w trakcie ich trwania, co oznacza, że Usługobiorca może posiadać w danym momencie aktywny na swoim Koncie tylko jeden niewykorzystany w pełni pakiet ogłoszeń,
k) opłaty (pakiety) za publikację ogłoszeń w Serwisie nie są odnawiane automatycznie po upływie Okresu Rozliczeniowego,
l) dodane w Serwisie nowe ogłoszenia trafiają do poczekalni Administratora, gdzie zostają poddane wstępnej weryfikacji pod względem zgodności z Regulaminem – czas oczekiwania na weryfikację wynosi maksymalnie 3 dni robocze, a o wyniku weryfikacji Usługobiorca zostanie powiadomiony na swój email,
m) każde ogłoszenie dodane w Serwisie z określonym terminem ważności (wyświetlania) jest automatycznie i bezpłatnie przedłużone o 3 dni jako rekompensata od Usługodawcy dla Usługobiorcy za oczekiwanie na moderację ogłoszenia,
n) ogłoszenia z bezterminowym okresem ważności nie wygasają automatycznie i będą widoczne w Serwisie dopóki będzie istniał Serwis,
o) Usługobiorcom, którzy dodali ogłoszenie bez okresu ważności lub skorzystali z innej usługi w Serwisie z bezterminowym okresem ważności, nie przysługuje prawo do rekompensaty finansowej od Usługodawcy w przypadku zamknięcia Serwisu,
p) dodane w Serwisie nowe ogłoszenia będą widoczne w Serwisie po zatwierdzeniu ich przez Administratora Serwisu,
q) publikowane przez Usługobiorcę ogłoszenia w Serwisie mogą dotyczyć wyłącznie odpłatnego wynajmu lub świadczenia usług na cele: noclegowe, turystyczne, wycieczkowe, wypoczynkowe, uzdrowiskowe, rekreacyjne, sportowe lub rozrywkowe, następujących typów nieruchomości/obiektów: noclegowni, sal zabaw i parków rozrywki, centrum rozrywkowego, pokoi, hoteli, hosteli, moteli, mieszkań i domów, basenów, obiektu i ośrodka: noclegowego, turystycznego, uzdrowiskowego, sportowo-rekreacyjnego, gastronomicznego, rozrywkowego, szkoleniowo-wypoczynkowego oraz świadczenia usług z nimi związanych i mogą być dodawane tylko w ramach kategorii dostępnych w Serwisie,
r) jedno ogłoszenie może być przypisane tylko do jednego typu i jednej kategorii,
s) niedozwolone jest łączenie w jedno ogłoszenie różnych obiektów – każdy z obiektów powinien być dodany jako oddzielne ogłoszenie,
t) dodawane w Serwisie obiekty i usługi należy odpowiednio przypisać do typu: obiekty noclegowe i hotelarskie – do typu: „Noclegi”, obiekty gastronomiczne i restauracyjne – do typu „Jedzenie”, oferty wycieczek i wyjazdów wypoczynkowych – do typu: „Wycieczki”, a pozostałe obiekty i usługi dla turystów – do typu: „Atrakcje”;
u) zabronione jest przypisanie ogłoszenia do nieodpowiedniego typu lub kategorii, w szczególności w celu obniżenia opłaty za ogłoszenie, co może skutkować jego usunięciem z Serwisu,
v) dodawane w Serwisie zdjęcia powinny być realne, czytelne i odzwierciedlać prawdziwy wygląd obiektu/nieruchomości będącej przedmiotem ogłoszenia,
w) Usługobiorca jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Treść ogłoszenia powinna być przygotowana przez Usługobiorcę w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd Usługobiorców w szczególności co do istoty lub właściwości,
x) linki do ogłoszeń oraz profili Usługobiorców mogą być udostępniane zarówno przez ogłoszeniodawcę, jak i innych Usługobiorców przeglądających ogłoszenia i profile w Serwisie – m.in. na portalach społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Messenger, Telegram, Whatsapp oraz na Email.
14.3. Edycja i zakończenie ogłoszeń.
a) Usługobiorca, który dodał ogłoszenia będąc zalogowany na swoje Konto, może usunąć, ukryć i edytować swoje aktywne ogłoszenia poprzez zakładkę „Ogłoszenia”, dostępną w ramach jego Konta,
b) publikacja ogłoszeń w Serwisie kończy się w następujących sytuacjach:
• automatycznie – z chwilą zakończenia: Okresu Rozliczeniowego umożliwiającego publikację ogłoszeń lub bezpłatnego okresu próbnego,
• nieopłacone i nieaktywne ogłoszenia usuwane są z bazy Serwisu po upływie 3 miesięcy licząc od daty wygaśnięcia ogłoszenia,
• z inicjatywy ogłoszeniodawcy – gdy Usługobiorca będący twórcą ogłoszenia ukryje lub zakończy je samodzielnie przed upływem terminu ważności swojego ogłoszenia,
• w przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu www.czilaut.pl – w momencie usunięcia ogłoszenia przez Usługodawcę.
      15. Pytania o usługi.
15.1. Usługodawca nie umożliwia rezerwacji noclegów, ani usług poprzez swój Serwis – udostępnia jedynie możliwość przesyłania pytań bezpośrednio do Usługobiorców zarejestrowanych w jego Serwisie,
15.2. Usługodawca nie uczestniczy i nie pośredniczy w rezerwacjach noclegów oraz innego typu zapytaniach wysyłanych do Usługobiorców, ani nie przekazuje do Usługobiorcy zapytań o usługi otrzymanych na swój firmowy adres email lub numer telefonu,
15.3. Do przesyłania wszelkich zapytań dotyczących noclegów i usług obiektów opublikowanych w Serwisie służą wyłącznie: formularz „Odpowiedź na Ogłoszenie” oraz dane kontaktowe Usługobiorcy podane przez niego w ogłoszeniu (m.in.: email, numer telefonu, strona www),
15.4. Poprzez formularz odpowiedzi na ogłoszenie mogą być przesyłane pytania wyłącznie po zalogowaniu na Konto w Serwisie,
15.5. Pytania wysyłane przez formularz ”Odpowiedź na Ogłoszenie” przesyłane są na skrzynkę wewnętrzną na Koncie Usługobiorcy w Serwisie oraz na jego pocztę zewnętrzną – na adres email przypisany do jego Konta w Serwisie,
15.6. Przesłanie pytań przez formularz dostępny w Serwisie nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie jest równoznaczne z rezerwacją usługi, ani nie zobowiązuje do jej wykupienia,
15.7. Wszelkie czynności związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania użytkowników, realizacją usług i obowiązków z nimi związanych wykonywane są bezpośrednio przez Usługobiorców.
     16. Zapytania o ofertę.
16.1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom po zalogowaniu na Konto, nieodpłatne publikowanie w Serwisie zapytań o ofertę (np. noclegową, gastronomiczną itd.), związanych z kategoriami ofert dostępnymi w Serwisie, za pomocą formularza „Dodaj Prośbę”,
16.2. Zapytania w Serwisie powinny być publikowane w języku polskim,
16.3. Przesyłać oferty w odpowiedzi na zapytania o ofertę mogą wyłącznie aktywni ogłoszeniodawcy (oferenci) po zalogowaniu na Konto,
16.4. Zapytania o ofertę oraz oferty na nie przesłane są w Serwisie publiczne, co oznacza, że są widoczne również dla użytkowników niezalogowanych, jednakże przesłanie oferty w odpowiedzi na zapytanie możliwe jest dopiero po zalogowaniu na Konto,
16.5. Usługobiorcy mogą samodzielnie zarządzać na Koncie swoimi zapytaniami i ofertami, m.in. edytować je i usuwać,
16.6. Opublikowane zapytania o oferty są automatycznie usuwane wraz z ofertami po upływie 90 dni licząc od daty ich dodania,
16.7. Administrator Serwisu nie pobiera od Usługobiorców opłat i prowizji zarówno za dodanie zapytania o ofertę, jak i przesłanie oferty oraz jej akceptację, a także:
a) nie ingeruje w sposób zawierania między nimi umów i formę rozliczeń,
b) nie pośredniczy między nimi w rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy nimi powstałych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usług.

§ 4
SYSTEM OCEN

1. W ramach Serwisu udostępniony jest system ocen, który służy do wystawiania obiektom i ofertom opublikowanym w Serwisie, Opinii na temat przebiegu i realizacji świadczonej przez nie usługi, np. noclegowej.
2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Użytkowników.
3. Opinie mogą być wystawiane w ramach: wizytówek obiektów oraz stron z ofertami i usługami.
4. Dodana Opinia jest przyporządkowana w Serwisie do konkretnego ogłoszenia z wizytówką obiektu, usługą lub ofertą.
5. Opinia powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
6. Możliwość pozostawienia Opinii ogranicza się do umieszczenia tekstu, tj. Usługobiorca nie może dodawać m.in. plików graficznych czy multimedialnych.
7. Usługobiorca w ramach swojego Konta może jednokrotnie wystawić obiektowi opublikowanemu w Serwisie Opinię za jego usługi. Usługobiorca, który otrzymał Opinię, może jednokrotnie dodać do niej swój komentarz w formie odpowiedzi na otrzymaną Opinię.
8. Opinie na temat usług obiektów opublikowanych w Serwisie może dodać każdy Usługobiorca posiadający Konto w Serwisie, tj. również, który nie skorzystał z usługi obiektu poprzez Serwis Czilaut.pl.
9. Warunkiem wystawienia Opinii jest bycie zalogowanym na Konto zarejestrowane w Serwisie.
10. W celu opublikowania Opinii w Serwisie należy:
10.1. Zalogować się na swoje Konto w Serwisie,
10.2. Na Formularzu Wystawienia Opinii podać następujące dane:
a) treść Opinii,
b) swoją subiektywną ocenę jakości usług w skali od 1 do 5 gwiazdek,
10.3. Potwierdzić publikację Opinii naciśnięciem przycisku: „Wyślij opinię”.
11. Treści Opinii oraz odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis.
12. Obok każdej Opinii wystawionej w Serwisie widoczna jest nazwa użytkownika w Serwisie autora Opinii, ustanowiona przez niego w trakcie rejestracji Konta w Serwisie oraz data opublikowania Opinii w Serwisie.
13. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie Opinie oraz odpowiedzi.
14. Opinie oraz odpowiedzi powinny być zredagowane w czytelny, zrozumiały i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami zapisanymi w niniejszym Regulaminie.
15. Usługodawca nie weryfikuje i nie moderuje Opinii wystawianych w jego Serwisie, ani nie ingeruje w treść ocen oraz odpowiedzi zamieszczanych przez Usługobiorców, z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie nr 20 niniejszego Paragrafu. Opinię lub odpowiedź na nią udzieloną, usuwa się na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje lub narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy jest sprzeczna z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
16. Usługobiorcy nie mają możliwości edycji, ani samodzielnego usunięcia dodanych w Serwisie Opinii i odpowiedzi na nie udzielonych.
17. Publikacja Opinii w Serwisie kończy się w następujących przypadkach:
a) usunięcia lub zakończenia ogłoszenia, w ramach którego ta Opinia została wystawiona,
b) usunięcia Konta autora ogłoszenia, w ramach którego ta Opinia została wystawiona,
c) usunięcia Opinii przez Usługodawcę.
18. Widoczna w ogłoszeniu ocena punktowa jest średnią z wszystkich ocen opublikowanych w ramach tego ogłoszenia.
19. Przy opublikowanych Opiniach widoczny jest nick (nazwa użytkownika w Serwisie) autora opinii, z wyjątkiem Opinii wystawionych przez Usługobiorców, którzy zamknęli już swoje Konto w Serwisie.
20. Każdy Usługobiorca odwiedzający Serwis, może zgłosić Usługodawcy Opinię do weryfikacji zgodności z Regulaminem poprzez Formularz Kontaktu z Usługodawcą lub na email: kontakt@czilaut.pl,
20.1. W sytuacji otrzymania zgłoszenia Opinii do moderacji, Usługodawca może zawiesić publikację tej Opinii w Serwisie do momentu zakończenia jej weryfikacji,
20.2. Usługodawca zweryfikuje otrzymaną do moderacji Opinię nie później niż w ciągu 7 dni roboczych,
20.3. W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca dokona usunięcia Opinii z Serwisu niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji.

§ 5
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony,
2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi Elektronicznej przez Usługobiorcę,
2.5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie za pośrednictwem Formularza Zamieszczenia Ogłoszenia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu Okresu Rozliczeniowego dla danej Usługi Płatnej,
2.6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.
8. W Serwisie zabronione jest:
8.1. publikowanie ogłoszeń, Opinii, komentarzy i innych treści w Serwisie przez osoby niepełnoletnie,
8.2. publikowanie w Serwisie zdjęć, treści i innych materiałów nie będących własnością publikującego oraz zdjęć przedstawiających inną nieruchomość, niż opisana w ogłoszeniu,
8.3. zamieszczanie ogłoszeń i zdjęć dotyczących wynajmu nieruchomości, których ogłoszeniodawca nie jest jedynym właścicielem i nie posiada pisemnej zgody innych współwłaścicieli do wystawiania ogłoszeń najmu nieruchomości w ich imieniu. Pośrednicy publikujący ogłoszenia w Serwisie w imieniu swoich klientów, powinni posiadać umowę oraz pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) od właściciela nieruchomości do publikowania w jego imieniu ogłoszeń i zdjęć oraz innych materiałów dotyczących jego nieruchomości,
8.4. podawanie w Serwisie niezgodnych z prawdą danych osobowo-kontaktowych lub nieprawdziwych informacji,
8.5. kopiowanie i wykorzystywanie materiałów (zdjęć, plików, opisów itp.) nie będących własnością Usługobiorcy,
8.6. publikowanie ogłoszeń, treści i rejestrowanie Kont w imieniu osób trzecich lub zawierających wizerunek, należący do osób trzecich,
8.7. zamieszczanie plików i ogłoszeń o tematyce nie związanej z wynajmem krótkoterminowym noclegów lub świadczeniem innych usług dla turystów, w tym w szczególności treści o charakterze reklamowym lub dotyczących sprzedaży towarów,
8.8. wysyłanie Usługobiorcom Serwisu treści spamowych, obraźliwych lub niezwiązanych z przedmiotem dodanego przez nich ogłoszenia, treści stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji oraz propozycji wykonywania czynności zabronionych przez prawo, zamieszczanie zdjęć zawierających znak wodny lub inne oznaczenie zmniejszające czytelność zdjęcia,
8.9. dodawanie duplikatów ogłoszeń dotyczących tej samej nieruchomości/obiektu,
8.10. podanie w ogłoszeniu lub na Profilu Usługobiorcy niepełnych lub wprowadzających w błąd danych kontaktowych lub informacji niezgodnych z prawdą,
8.11. zamieszczanie w Serwisie oraz przesyłanie Usługobiorcom Serwisu:
a) wypowiedzi zagrażających naruszeniem lub naruszających obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, a także interesy Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji,
b) treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności zawierające dane osobowe, teleadresowe oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych.
8.12. podejmowanie przez Usługobiorcę działań polegających w szczególności na pozorowaniu udzielania odpowiedzi na ogłoszenie lub wystawianiu Opinii w związku z ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen lub obniżania wiarygodności innych Usługobiorców. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Usługobiorców lub przez osoby bliskie Usługobiorcy, osoby wspólnie zamieszkujące z Usługobiorcą, bądź osoby, z którymi Usługobiorca pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Usługobiorca i te osoby działają w porozumieniu bądź w jakikolwiek inny sposób w tym z wykorzystaniem urządzeń lub programów. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane w Serwisie, w tym w treściach Opinii i udzielonych na nie odpowiedziach.
8.13. wykonywanie działań, których efektem może być fałszywe zawyżanie wiarygodności Usługobiorcy w systemie ocen, na przykład poprzez wystawianie nieprawdziwych Opinii lub ocenianie transakcji, które nie doszły do skutku.
8.14. zamieszczanie w treści Opinii, linków do stron zewnętrznych i plików do pobrania.
8.15. zamieszczanie Opinii, które nie są bezpośrednio związane z przedmiotem usług oferowanych w Serwisie.
9. Zabronione są w Serwisie również następujące działania:
9.1. skanowanie, sprawdzanie czy testowanie naszych systemów czy sieci, lub systemów zabezpieczeń czy metod uwierzytelniania,
9.2. manipulowanie lub uzyskiwanie dostępu do niepublicznych części naszych Usług, naszych systemów komputerowych lub systemów naszych dostawców usług,
9.3. fałszowanie pakietów TCP/IP i innych części pakietów zarówno podczas dodawania Treści jak i w emailach, a także używanie Usług w taki sposób by zmylić, zmienić, lub zafałszować informacje dotyczące źródła,
9.4. łączenie się z Usługami (ani też wszelkie próby) w inny sposób niż poprzez dostępne, opublikowane przez nas interfejsy (i tylko w zakresie określonym przez te Warunki), chyba, że uprzednio udzieliliśmy pisemnej zgody na takie czynności (indeksowanie Usług przez roboty indeksujące jest dozwolone jedynie w zakresie określonym w pliku robots.txt, jednakże kopiowanie Treści bez uzyskania naszej wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione),
9.5. zakłócanie lub próby zakłócania dostępu do Usług, serwerów, sieci włączając w to takie działania jak flooding, przeciążanie, spamowanie, wysyłanie wirusów komputerowych, bombardowanie poczty elektronicznej, czy tworzenie skryptów do tworzenia Treści w taki sposób, że koliduje to, zakłóca, lub nadmiernie obciąża nasze Usługi,
9.6. próby rozszyfrowania, dekompilacji, dokonywania inżynierii wstecznej oprogramowania i kodu używanego do zapewniania Usług,
9.7. podszywanie się pod inną osobę lub podmiot,
9.8. kopiowanie, wyświetlanie, zbieranie, reprodukcja, lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek Treści (w całości lub części) zamieszczonych przez lub dostępnych za pośrednictwem naszych Usług bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także Treści zamieszczonych przez Usługobiorcę),
9.9. wysyłanie niezamawianej reklamy w żadnej formie,
9.10. obchodzenie blokad dostępu do Usług,
9.11. zbieranie informacji o innych użytkownikach Serwisu bez ich wiedzy i uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także zbierania adresów email i numerów telefonów).
10. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym ogłoszeń, Opinii i zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a nawet do trwałego i nieodwracalnego usunięcia Konta Usługobiorcy z Serwisu wraz z całą zawartością i ogłoszeniami w szczególności, gdy zawierają one elementy:
10.1. powszechnie uznane za obraźliwe (np. wulgaryzmy),
10.2. o charakterze rasistowskim,
10.3. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
10.4. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
10.5. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
10.6. reklamujące inne serwisy i strony, w tym konkurencyjne w stosunku do www.czilaut.pl
10.7. będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,
10.8. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
11. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego ogłoszenia lub Opinii z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Usługobiorcę, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane ogłoszenie lub Opinię, Usługobiorca dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innymi Usługobiorcami.

§ 6
UMOWA O DOSTARCZENIE USŁUGI CYFROWEJ

1. Informacje dotyczące usług płatnych oraz jej zamawiania.
1.1. Usługodawca prowadzi sprzedaż płatnej publikacji i promowania ogłoszeń nieruchomości, po wykupieniu których Usługobiorca uzyskuje dostęp do następujących funkcji w Serwisie:
a) dodawania i publikacji ogłoszeń w Serwisie,
b) promowania ogłoszenia na liście ogłoszeń w Serwisie poprzez nadanie mu specjalnego oznaczenia „Wyróżnione” i wyświetlania go powyżej ogłoszeń niewyróżnionych,
c) płatnego reklamowania usług firm zewnętrznych w Serwisie w postaci reklamy w formie graficznej lub tekstowej.
1.2. Usługi Cyfrowe oferowane w Serwisie są Funkcjonalne, Kompatybilne i Interoperacyjne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Serwisu oraz niniejszym Regulaminie,
1.3. informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi Płatnej na warunkach podanych w jej opisie na stronie „Cennik ogłoszeń”,
1.4. Usługodawca dopuszcza możliwość pobierania opłat zarówno za pojedyncze ogłoszenie, promowanie ogłoszenia, jak i pakiety publikacji i promowań ogłoszeń,
1.5. Cena ogłoszenia lub pakietu może różnić się w zależności od typu obiektu i kategorii, w której umieszczone ma być ogłoszenie oraz od rodzaju Konta ogłoszeniodawcy,
1.6. Ceny i okresy ważności poszczególnych opcji Usług Płatnych znajdują się w cenniku: https://czilaut.pl/sklep/. Wysokość opłat i Okresów Rozliczeniowych może ulec zmianie. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN), Usługodawca nie jest czynnym płatnikiem VAT, w związku z tym podane w cenniku i na fakturze Ceny produktów nie zawierają podatku VAT.
1.7. Cena za płatne reklamowanie usług firmy zewnętrznej – ustalana jest każdorazowo indywidualnie z Klientem,
1.8. Cena Usługi Płatnej uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług Płatnych po złożeniu przez Klienta Zamówienia,
1.9. Usługodawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen. Obok informacji o obniżce, Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Usługa Cyfrowa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki,
1.10. w celu złożenia Zamówienia na Usługę płatną Klient ma obowiązek:
a) zalogowania się do Konta w Serwisie,
b) wskazania ogłoszenia, dla którego chce dokonać zakupu Usługi Płatnej,
c) wypełnić Formularz Zamówienia (Usługobiorca może składać Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – 24 godziny na dobę przez cały rok),
d) zaakceptować Regulamin sklepu Czilaut.pl,
e) dodatkowo w przypadku, gdy chce otrzymać fakturę – podać pełne i zgodne z prawdą dane do wystawienia faktury,
f) a następnie na zewnętrznej stronie Operatora Płatności dokonać płatności za wybraną usługę płatna. O statusie płatności Usługobiorca, zostanie powiadomiony przez Operatora Płatności wiadomością mailową,
1.11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocji, bonusów i rabatów na swoje produkty (zarówno procentowych jak i kwotowych) dla wybranych Usługobiorców lub grup Usługobiorców za dodatkowe czynności lub lojalność Klienta, np. za kolejny zakup Usługi Płatnej lub zakup usług na określoną kwotę,
1.12. Aktywowane ogłoszenie jest widoczne w Serwisie do czasu upływu Okresu Rozliczeniowego podanego w cenniku,
1.13. jeśli dana Usługa Cyfrowa podlega aktualizacjom, Usługodawca informuje Usługobiorcę o aktualizacjach:
a) w przypadku dostarczania Usługi Cyfrowej w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy o dostarczanie Usługi Cyfrowej,
b) w przypadku dostarczania Usługi Cyfrowej w sposób jednorazowy lub częściami – przez czas zasadnie oczekiwany przez Usługobiorcę, z uwzględnieniem celu wykorzystywania Usługi Cyfrowej a także okoliczności i charakteru Umowy o dostarczanie Usługi Cyfrowych.
1.15. Ze względu na charakter Płatnych Usług, które oferuje Usługodawca, nie jest możliwe wycofanie opłaconych usług i produktów, ani też zamówień, które zostały już przetworzone.
1.16. W celu zaoferowania Płatnych Usług, Usługodawca musi polegać na obsłudze płatności przez podmioty trzecie (“Operatorów Płatności”) i w takim przypadku nie odpowiada za problemy z płatnościami, które wynikły po stronie Operatora Płatności.
2. Zawarcie Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej.
2.1. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia zgodnie z pkt 1.11 niniejszego paragrafu,
2.2. po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail,
2.3. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2.2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem i zawiera:
a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
b) formularz odstąpienia od umowy – w przypadku Klientów będących Konsumentami lub podmiotami, o których mowa w § 8 Regulaminu,
c) niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
2.4. z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej między Klientem, a Usługodawcą,
2.5. Umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura elektroniczna), który będzie wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia, po zaksięgowaniu płatności na koncie rozliczeniowym Usługodawcy.
2.6. Warunkiem wystawienia faktury jest podanie przez Usługobiorcę przed dokonaniem płatności za Usługę płatną, pełnych i prawidłowych danych do wystawienia faktury,
2.7. Klient odpowiada za prawdziwość i rzetelność danych podawanych do wystawienia faktury,
2.8. Treść faktur jest dostępna w języku polskim – Usługodawca nie wystawia innych wersji językowych dokumentów, faktur i rachunków niż polska,
2.9. w celu otrzymania korekty Klient powinien niezwłocznie po wykryciu błędu skontaktować się z Usługodawcą na email: kontakt@czilaut.pl lub poprzez Formularz Kontaktowy dostępny w serwisie: https://czilaut.pl/kontakt/ i podać w treści numer faktury, której dotyczy korekta.
2.10. Korekty i faktury dostarczane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie PDF.
3. Sposoby płatności.
3.1. Płatności realizowane są poprzez witrynę zewnętrznego Operatora Płatności PayU,
3.2. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, a elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków,
3.3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej w ciągu 10 minut od złożenia Zamówienia.
4. Dostarczenie Usługi Cyfrowej.
4.1. Dostarczenie tj. udzielenie dostępu do Usługi Cyfrowej objętej zakupioną Usługą odpłatną następuje automatycznie po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy,
4.2. Klient korzysta z Usługi Cyfrowej za pośrednictwem Konta,
4.3. Klient ma możliwość dostępu do Usługi Cyfrowej przez czas trwania Okresu Rozliczeniowego dla danej Usługi Płatnej,
4.4. Usługodawca dostarcza Klientowi Usługę Cyfrową w najnowszej dostępnej wersji.
5. Reklamacja z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową.
5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
5.2. podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 8 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
5.3. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu za brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową:
a) w przypadku gdy Usługa Cyfrowa jest dostarczana Klientowi w sposób ciągły – przez cały okres trwania umowy,
b) w przypadku, gdy Usługa Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami – Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Usługi Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,
5.4. Klient zobowiązany jest do współpracy ze Usługodawcą w celu ustalenia czy brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta,
5.5. zawiadomienia o braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@czilaut.pl,
5.6. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
5.7. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania,
5.8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
5.9. Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z umową. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność Usługi Cyfrowej z umową jest istotna, gdy Usługodawca odmówił doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności z umową występuje nadal, pomimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę Cyfrową do zgodności z umową),
5.10. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu, Usługodawca odpowiednio:
a) doprowadza Usługę Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,
b) obniża cenę Usługi Cyfrowej (obniżona cena musi pozostawać w proporcji Ceny Usługi Cyfrowej zgodnej z umową do Usługi Cyfrowej niezgodnej z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Usługa Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły – uwzględniać czas, w którym Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 8 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 8,
c) w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 8 – Usługodawca zwraca mu Cenę Usługi Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 8 zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Usługi Cyfrowej,
5.11. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,
5.12. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy Klient z niej faktycznie korzystał,
5.13. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Usłudze Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Usługi Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
6. Odstąpienie od umowy.
6.1. Z zastrzeżeniem pkt 6.4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
6.2. w razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą,
6.3. termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 8 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej,
6.4. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 8 Regulaminu, m.in. w wypadku umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
c) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie,
6.5. prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym,
6.6. Po odstąpieniu od umowy przez Klienta zgodnie z pkt 5.10 lit. c) lub zgodnie z punktem niniejszym, Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej, za wyjątkiem treści, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą Cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy,
b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej, która stanowiła przedmiot umowy,
c) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,
d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Usługobiorcami, którzy nadal mogą z nich korzystać,
6.7. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 6.6 niniejszego paragrafu, Usługodawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej dostarczanej przez Usługodawcę – nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego,
6.8. w przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Klientowi, o dalsze korzystanie z Usługi Cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do Usługi Cyfrowej lub zablokowanie Konta.
7. Przedłużenie i anulowanie Usługi Płatnej.
7.1. Usługi Płatne w Serwisie nie są automatycznie przedłużane – po upływie Okresu Rozliczeniowego Usługa Płatna automatycznie wygasa.

§ 7
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 8 Regulaminu.
2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
3. Usługodawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy będącemu Przedsiębiorcą oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 8
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera z Usługodawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną w zakresie:
2.1. niedozwolonych postanowień umownych,
2.2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową,
2.3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
2.4. zasad dotyczących Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 9
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, Newsletter),
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@czilaut.pl.
1.3. Usługobiorca w każdej chwili może dokonać samodzielnego usunięcia swojego Konta z Serwisu. W celu usunięcia Konta, Usługobiorca powinien, nacisnąć przycisk „Usuń konto” dostępny w zakładce „Ustawienia” w ramach Konta i w celu potwierdzenia wpisać swoje hasło – warunkiem usunięcia Konta jest podanie prawidłowego hasła.
1.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 2 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
1.5. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 10
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO ORAZ ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
1.1. reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@czilaut.pl.
1.2. w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
1.3. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania,
1.4. odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.
2. Zgłaszanie naruszeń.
2.1. Każdy Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy ogłoszenie opublikowane w Serwisie www.czilaut.pl w przypadku podejrzenia, że narusza ono Regulamin Serwisu,
2.2. zgłoszenie Usługobiorca może złożyć poprzez formularz kontaktu: https://czilaut.pl/kontakt/ wpisując w tytule „Zgłoszenie naruszenia” lub za pomocą opcji: „Zgłoś ogłoszenie” widocznej na szczegółach ogłoszenia, uzupełnienie szczegółowych informacji na temat zgłaszanego nadużycia oraz numeru identyfikacyjnego lub linku do zgłaszanego ogłoszenia  i przesłanie zgłoszenia do Usługodawcy poprzez naciśnięcie przycisku „Zgłoś ogłoszenie”,
2.3. Usługodawca weryfikuje otrzymane zgłoszenie w ciągu 7 dni roboczych i w przypadku stwierdzenia, że zgłoszone ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu, usunie je z Serwisu. W przypadku wątpliwości co do zasadności zgłoszenia, Usługodawca może zwrócić się do zgłaszającego lub ogłoszeniodawcy w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

§ 11
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.czilaut.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Sylwii Nowak wykonującej działalność gospodarczą pod firmą SYLWIA NOWAK PROSPERITY GROUP wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju, NIP: 5451540681, REGON: 524069032. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.czilaut.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.czilaut.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki, zdjęcia oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

§ 12
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Usługobiorców osobom trzecim bez istnienia ku temu odpowiedniej podstawy prawnej.
3. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane i ogłoszenia dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw Konsumenta.
4. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:
5.1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
5.2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
5.3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
5.4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
5.5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
5.6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
5.7. za skutki związane z utratą hasła.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. W przypadku, gdy Usługi Cyfrowe są dostarczane Klientowi w sposób ciągły lub w częściach, Usługodawca jest uprawniony do dokonywania w nich zmian w celu ich poprawienia i udoskonalenia ich funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Usługobiorców.
4. Usługodawca informuje Usługobiorców, o zmianach, o których mowa w pkt 3 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Klienta do Usługi Cyfrowej i na korzystanie z niej, Usługodawca informuje o niej Klientów z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
4.1. terminie dokonania zmiany,
4.2. właściwościach zmiany,
4.3. prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
5. Usługodawca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Klientowi uprawienie do zachowania bez dodatkowych kosztów Usługi Cyfrowej zgodnej z umową w stanie niezmienionym.
6. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
7. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 8 niniejszego paragrafu.
8. Sądowe rozstrzyganie sporów:
8.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
8.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
9. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
10. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności.

 

Warszawa, 31.12.2023r.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.